Nyereményjáték szabályzat
2022.07.15. 
1. A játék és a szervező
Jelen szabályzat a Clarette Photo által kezelt, karbantartott Facebook oldalán futó üzenőfali nyereményjátékokra vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

2. Kik vehetnek részt a játékban?
 § A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználótermészetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).
 § Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.
 § Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.
 § A Játékban a Szervező dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.
 § A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.
 § Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
 § A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A játék időtartama, menete
A játék időtartama: 2022. július 15. - 2022.augusztus 15.
Nyertesek száma: 1 fő
Nyeremény: 1 db fotózás 20.000 Ft értékben , melynek tartalma 45 perces fotózás szabadtéren, 15 db digitálisan professzionális minőségben, átadott retusált fotó, 5db nyomtatott (10X15cm) fotó. Választható kategóriák: család, kismama, újszülött, gyermek, portré, portfólió, páros, glamour.

Nyeremény: véletlenszerű sorsolással kiválasztott, az 1 db nyereményjátékról szóló üzenőfali bejegyzést lájkoló és hozzászólásban a neki szimpatikus fotózást megjelölő nyertes nyereménye: 1 db 20.000 Ft értékű szabadtéren történő fotózás

Sorsolás és eredményhirdetés: 2022. augusztus 15. hétfő 19.00.

A játék menete:
Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre a Clarette Photo oldalára kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia (Lájkolni kell a játékfelhívásról szóló posztot és hozzászólásban meg kell jelölni milyen fotózást venne szívesen igénybe.)
A nyerteseket, a hozzászólást írók adatbázisából véletlenszerűen választjuk ki a socialwinner.besocial.hu alkalmazás segítségével.

4. Nyeremények, nyertesek
A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.
A nyertes nevét a Szervező Facebook oldalán tesszük közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő 10 órán belül.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
 § ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;
 § ha az értesítő levélre 1 munkanapon belül nem válaszol;
 § ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
 § egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
 § egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
 § jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti

5. Nyertesek értesítése
A nyertesekkel Facebook üzenetben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a nyeremény átvételének részleteit. A nyertes nevét a Facebook oldalon is közzé tesszük.
Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.
Amennyiben a nyertes nem a levélben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet nem hajlandó a Megbízott rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.

6. Nyeremények beváltása
A nyeremény beváltásának részleteit a nyertessel Facebook üzenetben egyeztetjük.
A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények beváltása érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény beváltása meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem váltható be és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban. A nyeremény 2022. szeptember 30-ig váltható be, (a szervezővel előre egyeztetett időpontban) ha ezen napig nem történik meg a nyeremény beváltása, úgy a nyeremény meghiúsul.

7. A Szervező felelőssége
A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

8. Adatkezelés és adatvédelem
8.1 Tájékoztatás
A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra, a nyertes/ek azonosítására, nyereményének részleteivel kapcsolatos egyeztetésre használjuk.
A Játék résztvevőinek adatait a Szervező a 8.1 pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag a jogszabályban engedélyezett határideig, illetve a játékban résztvevő tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli.
Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni.
A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.
Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról.
Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

8.2 Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban,
 § hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény beváltásához nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím), a Szervező a nyeremény beváltásának céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.
 § feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása során az nyeremények beváltásának céljából, a játékidőtartama alatt felhasználja.
A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres beváltása után törli.

9. Kizárás
A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyeremény játékszellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.
Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén, értesítés nélkül kizárja a Játékost a Játékból.

10. Vegyes rendelkezések
A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.
A Facebook teljes körűen mentesítve van minden jelentkező vagy résztvevő részéről. Elismerjük, hogy a promóciót a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá és nem kezeli, illetve a promóció nem kapcsolódik a Facebookhoz.

2022.07.15. 
Clarette Photo
Suszterné Kovácsics Klára
Copyright 2022 - Suszterné Kovácsics Klára - All Rights Reserved